Privacyverklaring

 

 
Sabine Hoevenaars van Say Yes to the Nanny hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Say Yes to the Nanny houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 
- Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 
- Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 
- Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben
voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen
zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit
nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 
- Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
 
Als Say Yes to the Nanny zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.
Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin
vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de
contactgegevens hieronder.
 
Persoonlijke gegevens say yes to the nanny
- Naam: Sabine Hoevenaars
- Thuisadres: Bollenveld 39
- Postcode: 5235 NK Den Bosch
- Bedrijfsnaam: Say Yes to the Nanny
- mailadres: [email protected]
- Website: www.say-yes-to-the-nanny.nl
- Telefoonnummer: 0637654544
- KVK nummer: 65663667
- BTW nummer: NL 148240744B01
 
Doel waarom gegevens verzameld worden
Gegevens worden tijdens het mailcontact uitgewisseld. Dit is om een beeld te krijgen van wat de wensen zijn voor tijdens de bruiloft, evenement of vakantie en vooraf kennis te hebben van welke kinderen er komen en welke leeftijden ze hebben. Zo kan Sabine goed afstemmen welke activiteiten, materialen er nodig zijn tijdens het feest, vakantie.

Welke gegevens worden bewaard?
- Voornaam & achternaam:
- Adres & postcode & plaats:
- Telefoonnummer:
- Mailadres:
- Geboortedatums kinderen: 
- Trouwlocatie, trouwdatum:
- Allergieën, medicijngebruik:
- Bijzonderheden:
 
Beheer, hoe lang gegevens bewaard blijven
De gegevens blijven in eigen beheer van Say Yes to the Nanny. Deze mogen ten alle tijde ingelezen worden, aangepast of veranderd worden. De gegevens blijven bewaard  een jaar na de bruiloft, het evenement of vakantie. Na dat jaar worden de formulieren zorgvuldig vernietigd.
 
Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden:
- Het verzorgen van de financiële administratie, in eigen beheer met
Excelbestanden;
- Het verzorgen van communicatie d.m.v mailcontact Jimdo webmail.
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierover uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je
persoonsgegevens te waarborgen. Bijvoorbeeld: e-mails worden verstuurd via webmail.jimdo.com. Zij hebben alleen mailadressen tot hun beschikking. Om bij deze gegevens te kunnen, wordt er altijd een wachtwoord gevraagd. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
 
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 
Beveiliging
Wij hebben passende, technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- Hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen.
 
Goedkeuring
Tijdens het mailcontact is er de mogelijkheid om de gegevens goed of af te keuren, je tekent voor goedkeuring. Je kan ten alle tijde op je keuze terug komen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van de verwerkers. Je kunt ook de door jou verstrekte gegevens door ons laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.
 
Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacybescherming. Voor
meer informatie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 
Vragen 
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of 
opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op [email protected]